We houden ons niet enkel bezig met de ondersteuning van verengingen.
FMV heeft ook eigen projecten lopen! Hieronder een overzicht:

Lopende projecten

FMV is partner in het Europees project ReIncluGen (Rethinking Inclusion and Gender Empowerment), een participatief actieonderzoek gesubsidieerd door het programma HORIZON van de Europese Unie.

Het project heeft als doel de verschillende conceptualiseringen van genderempowerment te ontrafelen vanuit een ‘situated intersectional’ benadering. Hiermee hoopt ReIncluGen de empowerende en inclusieve praktijken van Europese maatschappelijke organisaties te evalueren (en hoe deze ingebed zijn in beleid en mediadiscoursen) om samen een digitaal netwerkplatform en andere innovatieve tools te ontwikkelen om deze CSO’s verder te ondersteunen.

FMV is lid van het consortium bestaande uit telkens een academische partner en een middenveldorganisatie per deelnemend land. Zo is voor België de UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UA) onze academische partner. En wordt het platform ontwikkeld door het Belgisch Software-bedrijf KUNLABORA. Hieronder de andere partners per land:

  • Spanje: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB) en Intered
  • Italië: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (UNITN)  en La Strada/Der Weg
  • Oostenrijk: SYNYO GmbH (SYNYO) en Orient Express Wien
  • Polen: UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UNIWARSAW) en FUNDACJA FEMINOTEKA (Feminoteka)
  • Nederland: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (EUR)

Elk partner heeft een takenpakket en verantwoordelijkheid in dit project. FMV zal naast het bijdragen bij het onderzoek adhv focusgesprekken en interviews ook de coördinatie opnemen voor het opzetten van een reizende kunsttentoonstelling en een foto-essay-boek a.d.h.v. “photovoicing”.

Vrouwenhuis Gaz-Elle is een initiatief van FMV en haar vrouwenafdelingen in Gent met als doel het inrichting van een open huis voor, door en met vrouwen uit verschillende etnisch culturele minderheidsgroepen. Vrouwenhuis Gaz-Elle heeft een inclusieve werking dat tegemoetkomt aan de noden van verschillende gemeenschappen inzake ontmoeting, verbinding, empowerment en uitwisseling.  Er wordt ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven inzake sociale economie, welzijn en ondernemerschap. Naast een ontmoetingsruimte is het huis ook een broedplaats voor talent en faciliteert het als 1e contact de doorstroming naar de reguliere dienstverlening van Stad Gent.

 

Hammam Steaming Stories is een interdisciplinair project en initiatief van onze lid w-Art (voormalige Nakhla vzw). FMV is partner in dit project en zorgt voor het sociaal-cultureel luik binnen het project.

Het project is een rondtrekkend landelijk project die de schijnwerpers werpt op een bijzonder (sociaal) en -cultureel erfgoed in de superdiverse samenleving: het badhuis – de hammam. Hiermee werden de onderlinge relaties onderzocht tussen de authentieke hammam-cultuur in Marokko en de doorbraak hiervan elders in de  wereld.  In  2021  streek  het  project  neer  in Antwerpen,  na  geslaagde  edities  in  Gent  en  Brussel.  In Antwerpen gaat onze aandacht naar de Joodse en Marokkaanse bad-rituelen, alsook het bad-erfgoed in het Oude Badhuis en het zwembad van de Veldstraat die druk bezocht wordt door de verschillende gemeenschappen in Borgerhout. Met dit project willen we de culturele rijkdom van hammam- en badcultuur van deze verschillende gemeenschappen delen, maar vooral diverse groepen samenbrengen rond een gedeeld erfgoed. Dit doen we met een variatie aan partners uit verschillende sectoren: erfgoed, sociaal- cultureel werk, onderwijs, kunsten en natuurlijk de hammams zelf.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het project en bijhorend programma, klik hier.

De organisatie van de iftartafels en Ramadanmarkten tijdens de maand Ramadan dateert bij FMV al van de beginjaren van deze eeuw. Het doel is om verschillende individuen samen te brengen rond een maaltijd, in een sfeer van solidariteit en verbinding. Want eten verbindt!

Daarnaast willen we verschillende gemeenschappen mee laten genieten van de Ramadansfeer ongeacht hun herkomst of religieuze achtergrond. In Borgerhout konden we in samenwerking met District Borgerhout en de handelaarsvereniging BoHo2140 dit ook in de straatbeeld zichtbaar maken door het ophangen van de Ramadanvlaggen op de Turnhoutsebaan.

Voor de iftartafels kozen we voorheen om deze samen met onze afdelingen en in samenwerking met lokale Cultuurhuizen, zoals de Roma, te organiseren onder de noemer “Over de Grenzen heen”. Over de grenzen van afkomst, klasse, religieuze overtuigingen, enz. mensen samenbrengen om goede doelen vanuit onze afdelingen te ondersteunen, vaak letterlijk over de landsgrenzen heen.

In 2023 nemen we het initiatief om, met de ondersteuning van District Borgerhout, het project #kmSamenAanTafel in Borgerhout op te starten. Tijdens dat jaar valt Pasen in de Ramadanmaand. Een unieke gelegenheid om rond religieuze diversiteit samen te komen. Samen met de partners SAAMO, De Kompaan, VOEM, Karamah Solidarity en nog meer organisaties vulden we deze 1km eettafel.

In 2024 gaan we voort met het project samen met een grotere groep initiatiefnemers, waaronder District Borgerhout, SAAMO, Boho2140, en nog meer organisaties.

 

Reuzin Fatima is een initiatief van ons lidvereniging Chams met de ondersteuning van FMV vzw. Ze werd in 2012 gemaakt door de vrouwenafdeling Chams in het kader van de Reuzenstoet in Borgerhout. Met het oog op het inclusiever maken van de Reuzenstoet en een weerspiegeling te zijn van de bevolking in Borgerhout nam vzw De Reuzkens contact op met Chams en FMV.

Reuzin Fatima is een ode voor al de sterke vrouwen met een migratieachtergrond, waar vaak met vooroordelen naar wordt gekeken omdat ze er een beetje anders uit zien. Ze zijn actief binnen het verenigingsleven en verzetten – ook vaak in alle stilte – bergen om van onze samenleving een warme plek te maken.

Na een lange tijd liep Reuzin Fatima terug mee in 2021 met de Reuzenstoet, deze keer niet enkel met Chams maar samen met een heleboel vrouwen afdelingen van FMV.

Reuzin Fatima wordt ook vermeld samen met de Reuzenstoet in de Vlaamse Canon.

Meer weten over Reuzin Fatima en vzw Chams? Bekijk dit filmpje.

Lees ook het profiel van onze Reuzin in het Reuzenvriendenboek.

De Leerbox is een onderwijsproject van FMV. Het is een online leerplatform en tool gericht naar zowel kinderen, ouders, als (vrijwillige) lesgevers. Je vindt er informatie en verschillende tips and tricks over hoe de leerwinst te vergroten bij kinderen met een leerachterstand.

In onze werking neemt het thema onderwijs al verschillende jaren een prominente plaats in. De vrijwilligers van onze voorgaande projecten ( Iqra-school, IQRA+ en de droomzomerschool) zetten nu ook mee hun schouders onder de Leerbox.

Heel wat kinderen hebben het moeilijk op school: ze kunnen niet of moeilijk volgen in de lessen taal en wiskunde. COVID-19 en de lockdown zorgden er voor dat de groep kinderen die het moeilijk heeft veel groter werd. Volgens onderzoek heeft de helft van de kinderen een leerachterstand. Voor 25% van de kinderen in de lagere school is de achterstand groot tot zeer groot. Omdat scholen dit niet alleen kunnen oplossen, zet de Leerbox volop in op het leren na de schooluren. Samen met de ouders en de lesgevers helpt de Leerbox kinderen om hun leerwinst te verhogen.

– De Leerbox zet in op het kunnen van elk kind.

– De Leerbox is overtuigd van het belang van leren na de schooluren.

– De Leerbox zet in op de kracht van ouders.

– De Leerbox vertrekt vanuit de betrokkenheid van het kind.

Meer info vind je terug op het online platform: Leren na de schooluren – De Leerbox (www.deleerbox.be).

Voorgaande projecten

IQRA+ is een onderwijsproject waarbij we beroep doen op een voltijdse detachering vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Vanuit FMV worden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd, zoals vormingen voor ouders, recepties naar aanleiding van het Offerfeest,…

Daarnaast wordt er samen met ouders, school en kinderen actief gewerkt aan het verminderen van leermoeilijkheden bij kinderen. In de eerste plaats willen we dat kinderen (zelf)vertrouwen vinden, leren geloven in eigen kunnen en de mogelijkheid om vooruitgang te boeken inzien. Het werken aan die positieve gerichtheid staat centraal en dient het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kinderen te versterken. Ook streven we naar maximale leerprestaties door een structurele aanpak binnen een veilige leeromgeving te ontwikkelen. Deze aanpak richt zich zowel tot de kinderen als tot hun ouders. De kindersessies gaan twee keer per week – op dinsdag en donderdag – door en worden begeleid door bekwame, vrijwillige lesgevers. Dit kunnen leerkrachten zijn, sociaal werkers, universitair opgeleiden, … en/ of mensen die ruime ervaring hebben in het werken met kinderen.

Ook worden er oudersessies georganiseerd, zodat er samen met de ouders kan gewerkt worden aan een optimale ondersteuning en begeleiding van het kind in zijn of haar leerproces.

Samen met de ouders, school en lesgevers wordt er integraal gewerkt rond leermoeilijkheden; vertrekkend vanuit de kansen, de mogelijkheden en de behoeften van ieder kind afzonderlijk (gedifferentieerd werken) en vanuit de eigenheid van de kinderen (ervaringsgericht werken).

Wie zwijgt, stemt toe! en Druk je STEMpel.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen trachten we om onze achterban politiek bewust te maken, actief en kritisch burgerschap te stimuleren en tools aan te reiken om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Met het verkiezingsproject “Wie zwijgt, stemt toe!” proberen we dit te doen door infosessies, vormingen en debatten te organiseren en andere acties op te zetten rond de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel, Gent en Antwerpen. Bekijk hier ons programma: https://www.marokkaansefederatie.be/programma-wie-zwijgt-stemt-toe.

FMV startte een gelijkaardig project in 2019, maar dan onder de slogan Druk je STEMpel. In mei 2019 startten de Belgische federale en Europese verkiezingen. Verschillende vormingen en informatiecampagnes rond bewust stemmen en ontmoetingen in de vorm van ronde tafelgesprekken vonden plaats.

 

De Eerste Stappen is een preventief project voor cultuur-sensitieve ontwikkelingsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezinsempowerment. Dit project liep vele jaren zowel in Antwerpen als in Brussel en Gent en is recent stopgezet.

Via een activiteitenaanbod, opgezet voor en door vrouwen, werden thematische groepen gevormd. Zo kregen de vrouwen de kans om op een laagdrempelige manier samen te komen, activiteiten te doen, skills te ontwikkelen, …

Deze groepen werden ondersteund door FMV-medewerkers. Het ondersteunen is een proces waarbij een aantal deelnemers wordt aangemoedigd en gestimuleerd op de groep te trekken. Op die manier kan de groep, op termijn, zelfstandig bestaan, met – waar nodig- ondersteuning vanuit FMV.

De laagdrempeligheid werd ingebouwd via cultuursensitiviteit, door prijzen voor bepaalde activiteiten zo laag mogelijk te houden, … Via de sociaal-culturele methodiek kreeg men de kans een netwerk op te bouwen en belangrijke kennis met betrekking tot verschillende maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, opvoeding en werk te vergaren. Dit is een eerste stap naar opleiding of werk, een sterkere betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen en naar het sociaal-culturele verenigingsleven.

Verzelfstandigde projecten

De projecten die vanuit de schoot van de federatie zijn ontstaan en nu verzelfstandigd zijn en een aparte vzw zijn geworden, zijn Moussem (in 2001), het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (in 2009) en de IQRA-school (in 2013). FMV behoudt in mindere of meerdere mate een band met deze projecten.

DAKIRA (letterlijk ‘herinnering’) was een initiatief dat aandacht besteedde aan het erfgoed en de geschiedenis van de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap.