We houden ons niet enkel bezig met de ondersteuning van verengingen.
FMV heeft ook eigen projecten lopen! Hieronder een overzicht:

Lopende projecten

Vrouwenhuis Gaz-Elle is een initiatief van FMV en haar vrouwenafdelingen in Gent met als doel het inrichting van een open huis voor, door en met vrouwen uit verschillende etnisch culturele minderheidsgroepen. Vrouwenhuis Gaz-Elle heeft een inclusieve werking dat tegemoetkomt aan de noden van verschillende gemeenschappen inzake ontmoeting, verbinding, empowerment en uitwisseling.  Er wordt ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven inzake sociale economie, welzijn en ondernemerschap. Naast een ontmoetingsruimte is het huis ook een broedplaats voor talent en faciliteert het als 1e contact de doorstroming naar de reguliere dienstverlening van Stad Gent.

 

De Leerbox is een onderwijsproject van FMV. Het is een online leerplatform en tool gericht naar zowel kinderen, ouders, als (vrijwillige) lesgevers. Je vindt er informatie en verschillende tips and tricks over hoe de leerwinst te vergroten bij kinderen met een leerachterstand.

In onze werking neemt het thema onderwijs al verschillende jaren een prominente plaats in. De vrijwilligers van onze voorgaande projecten ( Iqra-school, IQRA+ en de droomzomerschool) zetten nu ook mee hun schouders onder de Leerbox.

Heel wat kinderen hebben het moeilijk op school: ze kunnen niet of moeilijk volgen in de lessen taal en wiskunde. COVID-19 en de lockdown zorgden er voor dat de groep kinderen die het moeilijk heeft veel groter werd. Volgens onderzoek heeft de helft van de kinderen een leerachterstand. Voor 25% van de kinderen in de lagere school is de achterstand groot tot zeer groot. Omdat scholen dit niet alleen kunnen oplossen, zet de Leerbox volop in op het leren na de schooluren. Samen met de ouders en de lesgevers helpt de Leerbox kinderen om hun leerwinst te verhogen.

– De Leerbox zet in op het kunnen van elk kind.

– De Leerbox is overtuigd van het belang van leren na de schooluren.

– De Leerbox zet in op de kracht van ouders.

– De Leerbox vertrekt vanuit de betrokkenheid van het kind.

Meer info vind je terug op het online platform: Leren na de schooluren – De Leerbox (www.deleerbox.be).

Voorgaande projecten

IQRA+ is een onderwijsproject waarbij we beroep doen op een voltijdse detachering vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Vanuit FMV worden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd, zoals vormingen voor ouders, recepties naar aanleiding van het Offerfeest,…

Daarnaast wordt er samen met ouders, school en kinderen actief gewerkt aan het verminderen van leermoeilijkheden bij kinderen. In de eerste plaats willen we dat kinderen (zelf)vertrouwen vinden, leren geloven in eigen kunnen en de mogelijkheid om vooruitgang te boeken inzien. Het werken aan die positieve gerichtheid staat centraal en dient het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kinderen te versterken. Ook streven we naar maximale leerprestaties door een structurele aanpak binnen een veilige leeromgeving te ontwikkelen. Deze aanpak richt zich zowel tot de kinderen als tot hun ouders. De kindersessies gaan twee keer per week – op dinsdag en donderdag – door en worden begeleid door bekwame, vrijwillige lesgevers. Dit kunnen leerkrachten zijn, sociaal werkers, universitair opgeleiden, … en/ of mensen die ruime ervaring hebben in het werken met kinderen.

Ook worden er oudersessies georganiseerd, zodat er samen met de ouders kan gewerkt worden aan een optimale ondersteuning en begeleiding van het kind in zijn of haar leerproces.

Samen met de ouders, school en lesgevers wordt er integraal gewerkt rond leermoeilijkheden; vertrekkend vanuit de kansen, de mogelijkheden en de behoeften van ieder kind afzonderlijk (gedifferentieerd werken) en vanuit de eigenheid van de kinderen (ervaringsgericht werken).

Wie zwijgt, stemt toe! en Druk je STEMpel.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen trachten we om onze achterban politiek bewust te maken, actief en kritisch burgerschap te stimuleren en tools aan te reiken om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Met het verkiezingsproject “Wie zwijgt, stemt toe!” proberen we dit te doen door infosessies, vormingen en debatten te organiseren en andere acties op te zetten rond de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel, Gent en Antwerpen. Bekijk hier ons programma: https://www.marokkaansefederatie.be/programma-wie-zwijgt-stemt-toe.

FMV startte een gelijkaardig project in 2019, maar dan onder de slogan Druk je STEMpel. In mei 2019 startten de Belgische federale en Europese verkiezingen. Verschillende vormingen en informatiecampagnes rond bewust stemmen en ontmoetingen in de vorm van ronde tafelgesprekken vonden plaats.

 

De Eerste Stappen is een preventief project voor cultuur-sensitieve ontwikkelingsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezinsempowerment. Dit project liep vele jaren zowel in Antwerpen als in Brussel en Gent en is recent stopgezet.

Via een activiteitenaanbod, opgezet voor en door vrouwen, werden thematische groepen gevormd. Zo kregen de vrouwen de kans om op een laagdrempelige manier samen te komen, activiteiten te doen, skills te ontwikkelen, …

Deze groepen werden ondersteund door FMV-medewerkers. Het ondersteunen is een proces waarbij een aantal deelnemers wordt aangemoedigd en gestimuleerd op de groep te trekken. Op die manier kan de groep, op termijn, zelfstandig bestaan, met – waar nodig- ondersteuning vanuit FMV.

De laagdrempeligheid werd ingebouwd via cultuursensitiviteit, door prijzen voor bepaalde activiteiten zo laag mogelijk te houden, … Via de sociaal-culturele methodiek kreeg men de kans een netwerk op te bouwen en belangrijke kennis met betrekking tot verschillende maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, opvoeding en werk te vergaren. Dit is een eerste stap naar opleiding of werk, een sterkere betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen en naar het sociaal-culturele verenigingsleven.

Verzelfstandigde projecten

De projecten die vanuit de schoot van de federatie zijn ontstaan en nu verzelfstandigd zijn en een aparte vzw zijn geworden, zijn Moussem (in 2001), het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (in 2009) en de IQRA-school (in 2013). FMV behoudt in mindere of meerdere mate een band met deze projecten.

DAKIRA (letterlijk ‘herinnering’) was een initiatief dat aandacht besteedde aan het erfgoed en de geschiedenis van de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap.