Missie

FMV ontwikkelt – met, voor en door haar leden – een emancipatorische, sociaal-culturele werking door burgers uit de migratie te informeren, sensibiliseren, activeren en verenigen met als doel hun maatschappelijke positie te verbeteren en hun participatie te verhogen aan een open, Vlaamse, pluralistische samenleving.

Visie

Een emancipatorische, sociaal-culturele werking

FMV is ervan overtuigd en merkt ook, door de jarenlange ervaring binnen het sociaal-cultureel werk, dat maatschappelijke verandering het beste tot stand komt in groep. De kracht van een groep is meer dan louter de som van de individuen. Elk individu in de groep brengt zijn of haar ervaring en expertise mee. En deze individuen versterken. Het verenigingsleven is voor FMV bij uitstek de hefboom tot maatschappelijke verandering.

Emancipatorisch betekent voor ons dat we mensen even de hand aanreiken tijdens hun groepsproces en hen ondersteunen tot wanneer zij zelf sterker in hun schoenen staan. Een hand die we ook weer loslaten, zodat zij net zelf sterker kunnen worden. Tegelijk blijven we met de afdelingen verbonden, ook wanneer ze sterk in hun schoenen staan. Dit is net de rol van FMV als belangenbehartiger. Wij vertolken de stem van onze afdelingen en een nauwe band is hiertoe onontbeerlijk.

FMV vertrekt vanuit de idee van burgerschap en het concept van ‘empowerment’.

Het gaat in de eerste plaats om de vorming van verantwoordelijke, kritische en bewuste burgers opdat zij zelf kunnen ingrijpen in de eigen werkelijkheid, vat kunnen krijgen op hun leefwereld en leefomstandigheden. De eigen organisaties bieden een meerwaarde omdat zij kunnen opkomen voor de belangen van de gemeenschap. Zij zijn daarom vooral een instrument voor de realisatie van de interne emancipatie. Meer nog, door hun kennis van de doelgroep kunnen zij gericht zoeken naar oplossingen voor nijpende maatschappelijke problemen.

Met, voor en door haar leden

We werken met, voor en door onze leden – via de sociaal-culturele methodiek – aan maatschappelijke verandering.

Vlaamse samenleving

Met een ‘Vlaamse samenleving’ bedoelen we de binnen het decreet verstane landelijke werking: dit is Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verbeteren van de maatschappelijke positie

De identiteit van FMV is verbonden met de thema’s waarover wij expertise hebben opgebouwd en waar wij prioritair op inzetten, namelijk onderwijs en werk en de prioritaire doelgroepen jongvolwassenen en vrouwen. Basisrechten zoals recht op goed onderwijs, recht op volwaardig werk, recht op goede gezondheidzorg, recht op gelijke politieke rechten en recht op beleving van de eigen cultuur en godsdienst worden nog al te vaak geschonden. Wij zijn ervan overtuigd dat hiertegen kan worden gestreden via het verenigingsleven.

Burgers uit de migratie

FMV kiest bewust voor de term ‘burgers uit de migratie’, ervan uitgaand dat men in de eerste plaats ‘burger’ is in de samenleving. We  focussen op burgers met een migratieachtergrond in het algemeen en burgers met Marokkaanse achtergrond in het bijzonder. We zijn voornamelijk actief in drie regio’s, namelijk Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Gent. In deze eerste twee regio’s is de Marokkaanse populatie zeer groot.