FMV is een sociaal-culturele organisatie die de belangen van haar leden behartigt, hun noden vertolkt en constructieve voorstellen tracht te formuleren naar beleidmakers toe. Vooral op de thema’s onderwijs, werk, armoede, beleving van de eigen cultuur en religie heeft FMV veel expertise opgebouwd. De federatie ziet het sociaal-culturele verenigingsleven als een manier om samen doelen te bereiken en samen sterker te staan. Ze werkt daarom geregeld samen met haar ledenverenigingen of met externe partners en faciliteert samenwerking tussen de leden onderling.

In haar ondersteuningsfunctie focust FMV zich op de regio’s Antwerpen, Gent en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze steden bevinden zich ook de regiosecretariaten.

FMV vzw is een koepelorganisatie van meer dan 130 afdelingen/vrijwilligersorganisaties.

Als koepel zetten we een sterk emancipatorisch proces in gang. Alleen door de zelfstandigheid van burgers uit de migratie te bevorderen, kan hun maatschappelijke positie verbeteren. We geloven dat, door van onderuit te werken, de maatschappelijke participatie van burgers uit de migratie, verbeterd kan worden, en zo ook hun positie. Daartoe willen we deze burgers hefbomen geven om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en te werken aan hun eigen emancipatie.

Ontwikkeling van de eigenheid, maar vooral groepsge­wijze organisa­tie, zijn de sleutels voor maatschap­pelijke participatie.

Tal van verenigingen worden door burgers uit de migratie opgericht. Deze georganiseerde burgers geven de stemmen weer van de gemeenschap­pen waar ze deel van uitmaken.

Emancipatie leidt tot verhoogde participatie.
Participatie geeft ruimte voor de ontwikkeling van een eman­cipatorisch bewustzijn. Beiden versterken elkaar.

Belangrijk is ook dat burgers uit de migratie en hun gemeenschappen de kans krijgen hun eigenheid – die permanent in evolutie is! – te beleven en te realiseren. Het recht op een identiteit impliceert eveneens het recht op cultuur- en godsdienstbeleving en -uitoefening. Men moet zijn eigenheid ook kunnen /mogen tonen aan een breed publiek.

Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat er intussen een nieuwe generatie ontstaan is van opgeleide en deskun­dige burgers, die zich bewust is van haar maatschappelijke positie en de invloed van de migratiegeschie­denis daarop, maar die ook op de hoogte is van hoe arbeids­verhoudingen, beleid en politieke constellaties een verschil kunnen maken. Deze groep biedt een kritische blik op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en komt met vernieuwende oplossingen naar voor.

De vrijwilligersorganisaties  ontwikkelen een veelzijdige werking naar vrouwen, mannen, ouders en kinderen toe. Ze zetten zich in  rond een waaier aan maatschappelijke problemen waarmee zijzelf geconfronteerd worden. Deze problemen liggen op het domein van onderwijs, opvoedingsondersteuning, gezondheidszorg, jongerenthematiek, werkgelegenheid, samenlevingsproblemen, de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen, racisme en discriminatie, …

Het uiteindelijke doel van FMV is een structuur, een onderbouw, te realiseren voor burgers uit de migratie in Vlaanderen en Brussel. Deze structuur moet leiden naar structurele participatie in de samenleving. Daarvoor proberen we enerzijds een netwerk te creëren van verschillende soorten verenigingen binnen deze gemeenschappen. Anderzijds wordt het via dit netwerk mogelijk om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met autochtone organisaties. Deze verenigingen van vrijwilligers zijn ook essentiële instrumenten om de gemeenschap zelf te informeren, sensibiliseren en te responsabiliseren.