Dienstverlening

De leden kunnen bij FMV terecht voor vragen die vallen onder verschillende domeinen.

Advies en informatie

  • Juridisch: statuten, belastingen, SABAM, …
  • Praktisch: sprekers, muziekgroepen, feestzalen, …
  • Beperkte uitleendienst: boeken, DVD’s, ….

 

Administratieve ondersteuning
Voor eenvoudig administratief werk wordt er gestreefd om zoveel mogelijk verzelfstandiging van de leden te bewerkstelligen. Voor iets meer ingewikkelde vragen kan ondersteuning op maat aangeboden worden, bijvoorbeeld bij het indienen van subsidie- en projectaanvragen.

Belangenbehartiging
FMV verdedigt de belangen van haar leden bij verschillende overheden, raden en instellingen.

 

Communicatie
FMV biedt ondersteuning bij de bekendmaking van de activiteiten van de leden. We kunnen helpen bij het ontwerpen van flyers en affiches. Activiteiten kunnen mee opgenomen worden in Kalima, de FMV-nieuwsbrief, of opgenomen worden in onze kalender.
Leden die zelf geen webpagina hebben, of die hun zichtbaarheid nog meer willen verhogen, krijgen een plekje op onze site bij Onze Leden.

Voor een vlotte informatie-uitwisseling kunnen leden ook lid worden van de FMV-community op Facebook. Deze besloten groep is uitsluitend bedoeld voor FMV-leden en heeft als doel informatie uitwisselen, activiteiten bekend maken, elkaar vooruit helpen met praktische vragen, etc…

Logistiek
Leden kunnen gebruik maken van de lokalen (indien deze vrij beschikbaar zijn). Er is ook heel wat materiaal dat zij kunnen uitlenen voor het organiseren van hun activiteiten.

Inhoudelijke ondersteuning:

Kadervorming (verplicht voor alle leden)
Om de kwaliteit van de werking van de organisaties te verhogen, wordt er jaarlijks, na een behoeftedetectie, een aanbod kadervorming voor de bestuursleden en de vrijwilligers uitgewerkt. FMV zorgt voor vormingspakketten, lesgevers en is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als de praktische uitvoering. Er is ook een mogelijkheid voor vorming op maat.

Thematische werking

Elk jaar opnieuw kiest FMV voor een bepaald thema om aan te werken. De bedoeling hiervan is de lokale afdelingen bewust te maken en te sensibiliseren rond het belang van dat thema.

Informatie, tips en concrete activiteiten rond het jaarthema worden opgesteld en verspreid onder de afdelingen die dan alleen of in samenwerking met andere verenigingen deze activiteiten kunnen uitwerken.