Vlaanderen muilkorft het antiracistisch middenveld

Gepost door: Latifa El Morabit | 13/11/2020 | Gepost in Uncategorized

Op maandag 9 november besloot Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister voor Gelijke Kansen, om de samenwerking met de Vlaamse referentie-organisatie inzake discriminatie- en racismevraagstukken stop te zetten. Na de vele reacties vanuit het maatschappelijk middenveld kondigde minister Somers tijdens een plenaire vergadering in het Vlaams Parlement aan dat hij de verdere erkenningsprocedure on hold zet. Een aankondiging die nog formeel moet bevestigd worden. Het Minderhedenforum werkt al 20 jaar aan het hoor- en zichtbaar maken van de stem van minderheden. Het is op zijn minst merkwaardig dat de Vlaamse regering besluit om dit werk niet langer te steunen. Deze beslissing heeft directe gevolgen voor de organisatie en vooral heel het antiracistisch middenveld dat zich achter het Minderhedenforum schaart.

 

Politieke bedreigingen

Het Minderhedenforum-dossier schept een verontrustend politiek precedent. Tijdens de laatste verkiezingen hadden sommige partijen het Minderhedenforum op de korrel genomen. Bij het begin van de nieuwe regering werd de stopzetting van haar subsidies duidelijk bepleit. Maar waarom wordt het Minderhedenforum eigenlijk gebuisd? 20 jaar expertise, een kritische stem in het maatschappelijk debat, durven roepen om structureel racisme en het formuleren van duurzame oplossingen, het verdedigen van de gelijkwaardige en evenredige participatie van mensen met een migratieachtergrond. Het Minderhedenforum wijst zonder ophouden op de ongelijkheid in het onderwijs, de discriminatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving in het algemeen. Of was het de geslaagde campagne rond etnisch profileren die in het verkeerde keelgat schoot?

“In een tijd waarin overheden en middenveld het erover eens zijn dat participatie van doelgroepen essentieel is bij het volledige proces van analyse, formuleren van beleidsvoorstellen, besluiten en acties tegen racisme en discriminatie, stellen we vast dat sommigen er de voorkeur aan geven hun politieke invloed te gebruiken als een afrekening om een kritische tegenstem het zwijgen op te leggen”, aldus Thomas Peeters, één van de zes co-coördinatoren van de NAPAR Coalitie.

Wij, een Coalitie van 60 organisaties die actief strijden voor meer sociale rechtvaardigheid, maken ons zorgen over de maatschappelijk boodschap die achter deze beslissing schuilt. Het Minderhedenforum is een referentie voor het hele middenveld. De organisatie ontwikkelt innovatieve methoden en expertise en brengt partners samen. Het Forum verricht effectief, collectief en inclusief werk. In onze driejarig bestaan heeft de NAPAR Coalitie veel baat gehad bij de actieve en effectieve ondersteuning van het Minderhedenforum, hetzelfde werk dat de organisatie al 20 jaar voert. We begrijpen niet waarom de Vlaamse overheid deze samenwerking verbreekt en eisen duiding en dialoog. Het Minderhedenforum is een voorbeeld voor de rest van België: ze was de eerste organisatie die bestuurd wordt door mensen met een migratieachtergrond zelf, om de belangen van hun achterban te verdedigen en te streven naar vooruitgang die de hele samenleving ten goede komt. Ook in Franstalig België is er nood aan dergelijke organisatie, zoals sommige Franstalige partijen trouwens in hun programma bepleiten.

 

Dramatische gevolgen

De gevolgen van deze beslissing zijn enorm, eerst en vooral op vlak van de opgebouwde kennis en het inhoudelijk werk (nationaal als internationaal) waarvoor het Minderhedenforum erkend is, maar ook voor de leden (die samen bijna 2000 organisaties op het terrein vertegenwoordigen) en voor de organisatie (17 medewerkers) zelf. Ondanks deze lange ervaring, deze erkenning, deze 20 jaar expertise en de capaciteit en wil om haar werkmethodes te vernieuwen, volstonden publiekelijke politieke aanvallen opdat de Vlaamse regering een beslissing nam die even onrechtvaardig als gevaarlijk is voor het democratisch evenwicht.

“Wij vrezen dat dit precedent een bedreiging vormt voor het hele maatschappelijk middenveld. In een democratie is het net de rol van dat maatschappelijk middenveld (antiracistisch, feministisch, enz.) om schendingen of bedreigingen ten aanzien van fundamentele rechten te identificeren. De Belgische geschiedenis wordt gekenmerkt door moeilijke hoofdstukken die de democratische waarden, met name door het muilkorven van de kritische tegenstem, hebben ontsierd.” Thomas Peeters, co-coördinator van de NAPAR Coalitie. “We zullen luid en duidelijk blijven pleiten voor meer sociale rechtvaardigheid. We zullen ons werk van politieke controle voortzetten, zodat de belangen van etnisch-culturele minderheden, die vaak vergeten, genegeerd en onzichtbaar blijven worden gehoord, gezien en overwogen.”

De NAPAR Coalitie geeft haar volledige steun en uit haar dankbaarheid en solidariteit aan het hele Minderhedenforum-team.